Explore

Nikita

Origin

Syllables

3

Famous Namesakes

Soviet premier Nikita Kruschev